ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ''อย่าหลงเชื่อ'' บุคคลที่เรียกรับเงินเพื่อแอบอ้างว่าจะสามารถให้ความช่วยเหลือ ให้ได้รับความสะดวกหรือวิ่งเต้นคดี

โครงการ อบรมความรู้เกี่ยวกับการขอปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน

โครงการ อบรมความรู้เกี่ยวกับการขอปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน
                  เมื่อวันที่  ๑  กันยายน  ๒๕๖๐  นายณรงค์  พรหมอยู่  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี  นางสุภรณ์  ช้อยหิรัญ  ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี  คณะข้าราชการ  เข้าร่วมในโครงการ “อบรมความรู้เกี่ยวกับการขอปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน”  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ซึ่งศาลจังหวัดราชบุรีจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชน  คู่ความ  ผู้ประกัน  ผู้ต้องหาหรือจำเลยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับการปล่อยตัวชั่วคราวตลอดจนกระบวนการขั้นตอนการบังคับคดีเมื่อมีการผิดสัญญาประกันเกิดขึ้น  โดยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดราชบุรีเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ณ  ห้องกัลปพฤกษ์  โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ราชบุรี  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี