ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ''อย่าหลงเชื่อ'' บุคคลที่เรียกรับเงินเพื่อแอบอ้างว่าจะสามารถให้ความช่วยเหลือ ให้ได้รับความสะดวกหรือวิ่งเต้นคดี

ให้การต้อนรับประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษและคณะ

ให้การต้อนรับประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษและคณะ
              เมื่อวันที่  ๙  มิถุนายน  ๒๕๖๐  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี  ให้การต้อนรับนางทัศนีย์  จั่นสัญจัย  ธรรมเกณฑ์  รองประธานศาลฎีกา  นางเมทินี  ชโลธร  ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษและคณะ  โดยมีนายสมศักดิ์  คุณเลิศกิจ  อธิบดีผู้พิพากษาภาค  ๗  นายชาติชาย  โฆษิตวัฒนฤกษ์  อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  นายณรงค์  พรหมอยู่  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดนครปฐมช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี  นางวันทนา  อินทปัตย์  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี  นายสุเทพ  บุญตามสนธิ  ผู้พิพากษาอาวุโส  นายมนต์ชัย  ชินวินิจกุล  ประธาน ผู้พิพากษาสมทบ  คณะผู้พิพากษาสมทบ  คณะข้าราชการและลูกจ้างร่วมกันให้การต้อนรับ  ในการนี้ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษและคณะได้ร่วมประชุมและหารือกับผู้บริหารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีเกี่ยวกับการส่งคำร้องขอปล่อยชั่วคราว/อุทธรณ์คำสั่งหรือการส่งสำนวนคดีไปยังศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ  และปัญหาข้อขัดข้องต่างๆเพื่อประโยชน์ของคู่ความและความสะดวกรวดเร็วในการบริการประชาชน  ณ  ห้องประชุมชั้น  ๒  อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี