ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ''อย่าหลงเชื่อ'' บุคคลที่เรียกรับเงินเพื่อแอบอ้างว่าจะสามารถให้ความช่วยเหลือ ให้ได้รับความสะดวกหรือวิ่งเต้นคดี

ประธานศาลฎีกาและคณะผู้บริหาร ตรวจราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี

ประธานศาลฎีกาและคณะผู้บริหาร ตรวจราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี
            เมื่อวันที่  ๑๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  เวลา  ๑๓.๓๐  นาฬิกา  นายวีระพล  ตั้งสุวรรณ  ประธานศาลฎีกาและคณะได้เดินทางมาตรวจราชการและมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี  โดยมีนายสมศักดิ์  คุณเลิศกิจ  อธิบดีผู้พิพากษาภาค  ๗  และคณะผู้บริหารสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค  ๗  นายณรงค์  พรหมอยู่  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดนครปฐม ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี นางวันทนา  อินทปัตย์  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี คณะผู้พิพากษา  ผู้พิพากษาอาวุโส  นายมนต์ชัย  ชินวินิจกุล  ประธานผู้พิพากษาสมทบคณะผู้พิพากษาสมทบ  นางสุภรณ์  ช้อยหิรัญ  ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี  คณะข้าราชการและลูกจ้างร่วมกันให้การต้อนรับ  ในการนี้ประธานศาลฎีกาและคณะได้ร่วมประชุมกับผู้บริหารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีเพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง ในการปฏิบัติงาน  ณ  บริเวณอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี  อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี