หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ''อย่าหลงเชื่อ'' บุคคลที่เรียกรับเงินเพื่อแอบอ้างว่าจะสามารถให้ความช่วยเหลือ ให้ได้รับความสะดวกหรือวิ่งเต้นคดีลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี
ประจำปี พ.ศ. 2561
 1. การขึ้นทะเบียนอาสาสมัครเครือข่ายชุมชนประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี พ.ศ.2561
 2. การให้บริการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต เดบิต หรือการรับโอนเงินทางอินเตอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
 3. การจดทะเบียนผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี ประจำปี พ.ศ.2561
 4. ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านในการติดต่อราชการ
 5. การแสดงความคิดเห็นต่อการให้บริการของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี ตามโครงการ "สำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ"
 6. การให้บริการคัดสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
 7. การให้บริการระบบสืบค้นคำพิพากษาชั้นต้น
 8. การส่งเอกสารและการประกาศนัดไต่สวนโดยวิธีโฆษณาทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ปรึกษากฎหมายในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี
แบบฟอร์ม
บทความ
บทความน่าสนใจ
 1. โครงการแลกเปลี่ยนความรู้งานศาลเยาวชนและครอบครัว
 2. เหตุหย่า
 3. การคุ้มครองสวัสดิภาพ
 4. โครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติฯ กฎหมายทั่วไปที่เกี่ยวของกับเยาวชน
 5. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยเจริญพันธ์ทางการแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๘
 6. แผ่นพับ เรื่อง การขอประกันตัว
 7. การกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว กฎหมายช่วยได้
 8. สิทธิของประชาชนในคดีอาญา
 9. การปล่อยตัวชั่วคราวฯ
 10. สู่ยุคใหม่ของการฝากขังและปล่อยชั่วคราว
 11. กฎหมายเกี่ยวกับการเล่นแชร์
 12. การดำเนินคดีครอบครัวในศาลเยาวชนและครอบครัว
 13. บุตรนอกกฎหมายและการเปลี่ยนสถานะให้เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย
 14. การเรียกค่าสินไหมทดแทนในคดีอาญา

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

7

 เมื่อวันที่  12  ธันวาคม  2561 เวลา 13.00 นาฬิกา นายเด่นชัย  ศรีจุลฮาต  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดชัยนาท ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชุรี เป็นประธานการประชุมผู้พิพากษาสมทบประจำเดือนธันวาคม เพื่อมอบหมายและรับทราบผลการปฏิบัติงานการดำเนินโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะผู้พิพากษาสมทบในรอบเดือนที่ผ่านมาและโครงการกิจกรรมที่จะต้องดำเนินการในวงรอบ ต่อๆ ไป พร้อมกับกล่าวอวยพรวันคล้ายวันเกิดให้แก่ ผู้พิพากษาสมทบที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนธันวาคม โดยมี นายประทีป  แย้มเกตุ ประธานผู้พิพากษาสมทบ คณะผู้พิพากษาสมทบ  และนางสุภรณ์ ช้อยหิรัญ  ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี  เข้าร่วมการประชุม  ณ  ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี
อ่านข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด