หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ''อย่าหลงเชื่อ'' บุคคลที่เรียกรับเงินเพื่อแอบอ้างว่าจะสามารถให้ความช่วยเหลือ ให้ได้รับความสะดวกหรือวิ่งเต้นคดีลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

46

เมื่อวันที่  11  กันยายน  2561  นายสุวัชร  อุษณาวัฒน์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี  นายประทีป  แย้มเกตุ ประธานผู้พิพากษาสมทบ  คณะผู้พิพากษาสมทบ นางสุภรณ์  ช้อยหิรัญ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีและคณะข้าราชการเข้าร่วมโครงการ  “ศาลเยาวชนภาค  ๗  ร่วมใจ  ห่วงใยเยาวชน (All For One)” เพื่อติดตามผลการฝึกอบรมรวมทั้งให้การสงเคราะห์แก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็กและเยาวชนที่อยู่ระหว่าง การฝึกอบรมตามคำพิพากษา ซึ่งศาลเยาวชนและครอบครัวในภาค ๗  ได้ประสานความร่วมมือกันจัดขึ้น     ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรีเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้  โดยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรีและประธานผู้พิพากษาสมทบจังหวัดกาญจนบุรี ส่งมอบธง All For One ให้แก่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีและประธานผู้พิพากษาสมทบจังหวัดราชบุรีเจ้าภาพในครั้งต่อไป ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๒ จังหวัดราชบุรี
อ่านข่าว
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี
ที่ปรึกษากฎหมายในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี
แบบฟอร์ม
บทความ
บทความน่าสนใจ
 1. โครงการแลกเปลี่ยนความรู้งานศาลเยาวชนและครอบครัว
 2. เหตุหย่า
 3. การคุ้มครองสวัสดิภาพ
 4. โครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติฯ กฎหมายทั่วไปที่เกี่ยวของกับเยาวชน
 5. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยเจริญพันธ์ทางการแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๘
 6. แผ่นพับ เรื่อง การขอประกันตัว
 7. การกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว กฎหมายช่วยได้
 8. สิทธิของประชาชนในคดีอาญา
 9. การปล่อยตัวชั่วคราวฯ
 10. สู่ยุคใหม่ของการฝากขังและปล่อยชั่วคราว
 11. กฎหมายเกี่ยวกับการเล่นแชร์
 12. การดำเนินคดีครอบครัวในศาลเยาวชนและครอบครัว
 13. บุตรนอกกฎหมายและการเปลี่ยนสถานะให้เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย
 14. การเรียกค่าสินไหมทดแทนในคดีอาญา

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 5
ผ.100/61
ผัดฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ งานหมาย เวลา 09:00
ผ.105/61
ผัดฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ งานหมาย เวลา 09:00
ผ.106/61
ผัดฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ งานหมาย เวลา 09:00
อ.138/60
(132)มพ.5860
ห้องพิจารณาที่ ศูนย์ให้คำปรึกษา เวลา 10:00
ออ.376/60
นัดพิจารณาปล่อย
ห้องพิจารณาที่ อบรม เวลา 09:30